Д-р сци. Александар Сајковски: Имуномодулацискиот ефект на Lactobacillus Reuteri Protectis е еден од клучните аспекти на примената на овој пробиотик

ПРОБИОТИЦИ: Потреба, значење и ефекти - серијал за местото на пробиотиците во хуманата популација (IV дел)

Ефектот на нормалната цревна флора врз имуниот систем може да се зголеми за време на интестиналната инфламација, кога интегритетот на цревната бариера е нарушен и експресијата на TLR е зголемена: Д-р сци. Александар Сајковски, педијатар-неонатолог

ПИШУВА:
Д-р сци
. Александар Сајковски
специјалист педијатар-неонатолог

♦♦♦♦♦♦♦

 

Улога тракт со L. Reuteri Protectis во имуномодулацијата

Еден од најстарите и еволутивно дел од историјата на постоењето на човекот на оваа планета е Lactobacillus Reuteri Protectis. Како основна цел му е да го обезбеди развојот на нормална интестинална флора. Но, интересен е фактот и наодите од голем број на студии дека има значајно имуномодулаторно дејство. Па така ја зго­ле­мува макрофагна фагоцитна активност, а со сти­му­ла­ци­ја­ на периферните мононуклеари доведува до зголемена Th1 цитокинска сек­ре­ци­ја. Но, треба да се напомене дека различни ви­до­ви пробиотици покажуваат различно дејство, па некои ја ин­хибираат Th1 цитокинската секреција. Внесувањето на имуностимулирачките про­би­оти­ци и обезбедување на нормална интестинална флора го зголемува фагоцитниот капацитет на полимор­фо­нук­леарите, поттикнува респираторен удар и ja зголемува експресијата на CR 3 на површината на клет­ките кои учествуваат во фагоцитозата и ја стимулира продукција на IL-12 во макрофагите. Така докажано е дека внесување на Lactobacillus Reuteri Protectis во период од пет недели доведува до зго­лемена активација на ЦД4 Т-лимфоцити, додека сек­ре­цијата на TNF-a, IL-6 и IFN-g е послабо изразенa, а сек­рецијата на IL-10 и IL-4 е зголемена, што укажува на вк­лученост на Т-регулаторните лимфоцити. Тоа условува на­малена секреција на проинфламаторни цитокини и зго­лемување на супресорни цитокини од страна на овој пробиотик.

Oсновна цел на Lactobacillus Reuteri Protectis е да го обезбеди развојот на нормална интестинална флора, но интересен е фактот и наодите од голем број на студии дека има значајно имуномодулаторно дејство

Пробиотските бактерии делумно се разложуваат во цре­ва­та и навлегуваат во цревната лигавица преку М-клет­ки­те, кои ги предаваат на дендритичните клетки или мак­рофагите во интерфоликуларниот простор на Паеро­ви­те плочи. Овие професионални фагоцитни клетки има­ат многубројни рецептори, пред се Toll-like receptors (TLR) на својата пов­ршина, кои се способни да врзат делови од микро­ор­га­низми. И комензалните и патогените микроорганизми ги имаат овие структурни елементи кои се препознаваат од TLR. Постојат неколку објаснувања зoшто комен­зал­ни­те бактерии во цревниот лумен нормално не пре­диз­ви­куваат инфламација преку активација на имуниот сис­тем преку TLR. Комензалните бактерии би требалo да по­минат низ површинската одбранбена бариера за да дој­дат до епителните клетки, каде што базолатерално се присутни TLR, или до антиген презентирачките клет­ки во ламина проприја. Експресијата на TLR е ретка во нор­малните интестинални епителни клетки и во макрофагите во ламина проприја. Интестиналните мак­рофаги имаат недостиг на CD14 рецептор, кој е вклу­чен во препознавањето на липополисахаридите и CD89 рецептор за IgA. Се претпоставува дека комен­зал­ната флора, во која влегуваат и пробиотиците, има спо­собност за секреција на ефекторни протеини кои ин­хи­бираат NF-kB пат на активација на имуниот одговор и превенираат инфламација. Алтернативно, разликата во молекуларната основа на комензалиите и патогените мик­роби резултира со активација на антиинфламаторни и проинфламаторни цитокини. И покрај ваквата му­коз­на контрола, некои непатогени микроби доаѓаат до цревното асоцирачко лимфатично ткиво и доведуваат до директен контакт со имуниот систем. Ова се слу­чува во раниот постнатален период поради незрелоста на цревната бариера. Некои TLR се манифестираат на ентероцитите за време на феталниот живот и раното детство. Улогата на овие рецептори во раз­во­јот на алергијата се уште останува необјаснета, но очигледно е значајна.

Внесувањето на имуностимулирачките про­би­оти­ци и обезбедување на нормална интестинална флора го зголемува фагоцитниот капацитет на полимор­фо­нук­леарите, поттикнува респираторен удар и ja зголемува експресијата на CR 3 на површината на клет­ките кои учествуваат во фагоцитозата и ја стимулира продукција на IL-12 во макрофагите. Така докажано е дека внесување на Lactobacillus Reuteri Protectis во период од пет недели доведува до зго­лемена активација на ЦД4 Т- лимфоцити, додека сек­ре­цијата на TNF-a, IL-6 и IFN-g е послабо изразенa, а сек­рецијата на IL-10 и IL-4 е зголемена, што укажува на вк­лученост на Т-регулаторните лимфоцити. Тоа условува на­малена секреција на проинфламаторни цитокини и зго­лемување на супресорни цитокини од страна на овој пробиотик

Ефектот на нормалната цревна флора врз имуниот сис­тем може да се зголеми за време на интестиналната ин­ф­ламација, кога интегритетот на цревната бариера е на­ру­шен и експресијата на TLR е зголемена. Голем број студии покажале дека внесувањето на од­ре­де­ни видови пробиотици доведува до засилен хумо­ра­лен имун одговор, наспроти природните инфекции и вакцини. Во рандомизирани плацебо-контролирани сту­ди­и кај доенчиња со акутна рота вирус дијареjа, е докажано намалување на проливот по давање на лактобацилуси како резултат на зголемување на рота вирус IgA специфични и неспецифични антитела нас­проти рота вирус. Исто така е покажан зголемен хуморален имун одговор (рота вирус специфични IgM и IgA) на жи­ва орална рота вирус вакцина кај доенчиња суплементирани со Lactobacillus Reuteri Protectis. Живи микроорганизми се поефикасни во стимулација на специфичен имун одговор во спо­ред­ба со инактивирани видови со топлина.

Докажано е и четирикратно зголе­му­ва­ње на серумски IgA наспроти Salmonella typhi иму­ни­за­­ција кај волонтери кои консумирале лактобацилуси. Суплементација со одреде­ни видови пробиотици го подобрува имунoлошкиот од­­говор на полиовакцина. Во рандомизирана двојно-сле­­па пла­цебо-контролирана студија пациенти кои кон­­сумиралe лактобацилуси имаат значително повисока концентрација на вирус-неут­ра­ли­зи­рачки антитела; исто така, тие покажаа повисоко ни­во на специфични IgG и IgA антитела. Во друга сту­ди­ја кон­сумирањето на формула збогатена со бифидобак­те­рија значително ја зголемува концентрацијата на спе­ци­фичните IgA во фецесот наспроти полио.

Сите овие студии укажуваат дека специфични видови на лак­тобацилуси имаат адјувантен ефект кога се даваат со вак­цини. Треба да се напомeне дека давањето на про­би­отиците ја зголемува секрецијата на антитела нас­п­ро­ти многу други антигени. Може да се претпостави де­ка претходно опишаните ефекти се должат на нес­пе­ци­фичните вкрстени антитела. Точниот механизам не е поз­нат, но се претпоставува дека се должи на зго­ле­ме­ни­от транспорт на антигениот материјал низ цревната ли­гавица и подобрената антиген-презентирачка фун­к­ци­ја (зголемена експресија на антиген презентирачки мо­ле­кули и костимулирачки молекули), како и зголемениот број на Б-лимфоцити.

Наведениот преглед на имунолошките ефекти односно имуномодулацискиот ефект на Lactobacillus Reuteri Protectis е еден од клучните аспекти на примената на овој пробиотик. Крајна цел е намалување на инфективните епизоди кај децата, посета на педијатриски амбуланти, употребата на антибиотици, фебрилни епизоди, отсуство на родителите од работа… Со еден збор поздрава детска популација

Адекватно присуство на лактобацили во ГИТ ја индуцираат експресијата и продукцијата на проинфламаторните Th-1-тип цитокини (TNF-α, IL-1β, IL-6 и IL-18) во периферна крв, но не и на Th-2-тип ци­то­кини (IL-4) и на IL-10. Тие го активираат факторот за транскрипција NF-kB пре­ку кој индуцира секреција на цитокини, кој е центра­лен активатор на имунолошкиот одговор и, исто така, Toll-like рецепторите TLR1 и TLR2, кои се медијатори во пре­познавањето на бактериите и праќањето на клеточните сигнали.

Во рандомизирани плацебо-контролирани сту­ди­и кај доенчиња со акутна рота вирус дијареjа, е докажано намалување на проливот по давање на лактобацилуси како резултат на зголемување на рота вирус IgA специфични и неспецифични антитела нас­проти рота вирус

Многубројни цитокини се лачат по in vitro-внесување на про­биотици (IL-1, IL-2, IL-6, IL-12, IL-18, TNF-α, интер­фе­рон-γ). Овие цитокини пројавуваат голем број мо­дулирачки имуни ефекти. IL-2, IL-18 стимулираат сек­реција на интерферон-γ од Т, Б и НК-клетки. Интер­фе­рон-γ ja зголемува фагоцитната функција, цитоток­сич­­ната активност на Т-лимфоцити и НК-клетки ги сти­му­лира Th-клетките и ja зголемува имуногеностa кон вак­цини. TNF-α ja зголемува микроцидната активност на мак­рофагите и цитотоксичниот ефект кон туморските ан­тигени. Интерферон-α го регулира имуниот одговор нас­проти вирусни и бактериски инфекции и тумори. IL-1 сти­мулира пролиферација на Т-лимфоцити и Б-лимфо­ци­ти, а IL-6 предизвикува диференцијација на антитело-сек­ретирачки плазма клетки. TGF-β и IL-10 имаат анти­инф­ламаторен ефект и играат важна улога во регула­ци­ја­та на имунолошкиот одговор. IL-2 е важен во регула­ци­јата на клеточниот имунoлошки одговор.

Ефектот на нормалната цревна флора врз имуниот сис­тем може да се зголеми за време на интестиналната ин­ф­ламација, кога интегритетот на цревната бариера е на­ру­шен и експресијата на TLR е зголемена. Голем број студии покажале дека внесувањето на од­ре­де­ни видови пробиотици доведува до засилен хумо­ра­лен имун одговор, наспроти природните инфекции и вакцини

Консумацијата на лактобацили кај бремена жена и до­ил­ка ja зголемува секрецијaта на Th3-цитокини и TGF-β во мај­чиното млеко.

На крај од овој четврти дел од серијалот за имуногениот ефект на пробиотските култури особено на Lactobacillus Reuteri Protectis би потенцирал дека наведениот преглед на имунолошките ефекти односно имуномодулацискиот ефект на истиот е еден од клучните аспекти на примената на овој пробиотик. Крајна цел е намалување на инфективните епизоди кај децата, посета на педијатриски амбуланти, употребата на антибиотици, фебрилни епизоди, отсуство на родителите од работа… Со еден збор поздрава детска популација.