Енуреза – проблем со ноќно мокрење кај децата

Според податоците од светската литература, на возраст од пет години, секое 4-5 дете има енуреза. При поаѓање на училиште секое десетто или сликовито кажано во секое одделение во основно училиште, 2 до 3 деца имаат ноќно неволно мокрење.

Ноќното мокрење е еден од најчестите проблеми на детската возраст. Причините се бројни, а најчеста е енуреза, односно неволно примарно ноќно мокрење кај децата.

Примарно ноќно мокрење подразбира дека детето никогаш не престанало навечер да мокри или попрецизно, не постоел период подолг од шест месеци, а детето да не се измокрило навечер, при што неволно се имзокрило баре два пати во неделата.

Секундарно ноќно мокрење кај дете значи ако се појави ноќно мокрење, на кое му претходел период подолг од шест месеци кога немало вакво ноќно мокрење. Оваа состојба најчесто се јавува по некое стресно доживување во животот на детето или е последица на пореметување во функцијата на мочниот меур, кога детето покрај ноќното мокрење, најчесто има и навлажнување со урина на долната облека во текот на денот.


Причини за појава на примарно ноќно мокрење

Кај само мал број деца ноќното мокрење се појавува како последица на вродено или во текот на животот стекнато оштетување или заболување:

  • На нервните структури одговорни за правилно функционирање на мочниот меур
  • На мочниот меур или мочните канали или
  • На мускулот

Кај најголемиот број деца кои се здрави, ноќното мокрење се појавува како последица на развојни пореметувања на нервната и психолошката контролана мокрењето:

  • Функционално пореметување на мокрењето или
  • Енуреза

Кај децата со функционално пореметување на мокрењето, ноќното мокрење се појавува како последица на пореметување на функцијата на мочниот меур и таквите деца, покрај ноќното мокрење, обично имаат проблеми со мокрењето и во текот на денот. Тие мократ поретко или почесто од очекуваното за нивната возраст, “мрзливи се за да одат да мочкаат“ или “трчаат секој час во ве-це“, ја навлажмуваат долната облека во текот на денот, и често имаат проблеми со уринарни инфекции.

Кај децата со енуреза, функцијата на мочниот меур е целосно нормална, празнењето на меурот е комплетно, но се случува без волја на детето, во сон. Во текот не денот, во будна состојба детето е суво и никогаш нема проблеми со уринарни инфекции.

Седумдесет до 80% од сите здрави деца со примарно ноќно мокрење, по 5. година имаат енуреза. Според податоците од светската литература, на возраст од пет години, секое 4-5 дете има енуреза. При поаѓање на училиште секое десето или сликовито кажано во секое одделение во основно училиште, 2 до 3 деца имаат ноќно неволно мокрење. Енурезата е почеста кај момчињата во споредба со девојчињата.

Како најзначајни причини за појава на енуреза се вбројуваат:

  • Зголемено создавање на урина во текот на спиење
  • Генетски фактор
  • Цврст сон
  • Намален “функционален“ капацитет на мочниот меур во сон