М-р Ивана Урдаревиќ: За лице со оштетен слух е многу потешко да се контролира нивото на сопствениот глас

Кога ќе сретнете некој што зборува невообичаено гласно во поедини ситуации, тоа може да биде прва индикација дека слухот на тоа лице почнал да се намалува

Кај младите луѓе оштетувањето на слухот особено може да влијае на нивните можности за едукација и напредување во образованието: М-р Ивана Урдаревиќ, лиценциран логопед, специјален едукатор и рехабилитатор
ПИШУВА:
М-Р ИВАНА УРДАРЕВИЌ
лиценциран логопед, специјален едукатор и рехабилитатор

 

Како оштетувањето на слухот влијае во секојдневниот живот

Л

ицето на кое му е дијагностицирано оштетување на слухот, ретко може да го лоцира местото на оштетувањето од слушниот пат, но во повеќето случаи ќе почувствува дека слушањето веќе не функционира како порано. Секојдневните ситуации можат да станат многу тешки – она што се зборува, погрешно се разбира, говорот на луѓето станува неразбирлив, многу тешко може да се разбере што кажуваат внуците, често не може да  се слушне ѕвончето на вратата или телефонот, а звуците од природата скоро како да исчезнуваат. На многу различни начини, говорната комуникација е важен дел од нашиот секојдневен живот.

Говорот е фундаментален дел од нашата комуникација со другите луѓе и значаен за развојот на социјалните вештини, како и за неопходна едукација на децата и младите
За доенчето постои ограничен временски период за усвојување на јазичните темели. Од првата до седмата година на животот, можностите за развивање на слушниот систем, за усвојување на неопходните јазични вештини и перцепцијата на јазикот, постепено слабеат

Лицата со оштетен слух ќе почнат да забележуваат дека се потешко станува да се следи или пак да се разбере говорот во присуство на поголем број луѓе во бучна средина и на крајот станува се потешко да се лоцира изворот на звукот. Со оштетувањето на слухот лицата можат да бидат изненадени во сообраќајот или звучните сигнали од електричните сигнали во покуќнината и апаратите.

Под говорна комуникација подразбираме кога едно лице наизменично зборува и слуша што зборуваат соговорниците. Кога зборуваме, несвесно го слушаме својот глас, не за да разбереме што е речено, туку затоа што мозокот ја користи повратната спрега за да можеме да ја контролираме јачината на сопствениот глас. Овој процес особено се применува во потешки слушни ситуации, на пример, конверзација на отворено, кога се зборува во голема просторија или во средина со присуство на позадинска бучава. Во такви ситуации, говорникот несвесно ќе го користи и видот и слухот за да може да процени колку гласно е потребно да се говори, со што би се постигнала оптималната комуникација. За лице со оштетен слух, многу е потешко да се контролира нивото на сопствениот глас. Така, кога ќе сретнете некој што зборува невообичаено гласно во поедини ситуации, тоа може да биде прва индикација дека слухот на тоа лице почнал да се намалува.

Од првата до седмата година на животот, можностите за развивање на слушниот систем, за усвојување на неопходните јазични вештини и перцепцијата на јазикот, постепено слабеат

Говорната комуникација на индивидуата е важна во текот на целиот живот, почнува уште во периодот на доенче, кога новороденчето уште од самиот почеток мора да биде бомбардирано со звуци, особено со говорни звуци и континуиран говор, делумно поради созревање на неутралните врски во слушниот систем, а делумно за уредно да се развие јазичната компетенција и перцепција. За доенчето постои ограничен временски период за усвојување на јазичните темели. Од првата до седмата година на животот, можностите за развивање на слушниот систем, за усвојување на неопходните јазични вештини и перцепцијата на јазикот, постепено слабеат. Подоцна говорната комуникација има важна улога во текот на целиот наш секојдневен живот.

Говорната комуникација на индивидуата е важна во текот на целиот живот, почнува уште во периодот на доенче, кога новороденчето уште од самиот почеток мора да биде бомбардирано со звуци, особено со говорни звуци и континуиран говор, делумно поради созревање на неутралните врски во слушниот систем, а делумно за уредно да се развие јазичната компетенција и перцепција

Кај младите луѓе оштетувањето на слухот особено може да влијае на нивните можности за едукација

Говорот е фундаментален дел од нашата комуникација со другите луѓе и значаен за развојот на социјалните вештини, како и за неопходна едукација на децата и младите. Правилната перцепција на јазикот е предуслов за усвојување на знаења со читање книги или други текстови, на пример, по пат на компјутери и секако за учење на странски јазици. За повеќето луѓе, оштетувањето на слухот поради тоа значајно ќе влијае на нивниот секојдневен живот и на нивните социјални интеракции. Кај младите луѓе оштетувањето на слухот особено може да влијае на нивните можности за едукација и напредување во образованието.

•••••••
ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ СТРУЧНИ ТЕКСТОВИ ОД М-Р ИВАНА УРДАРЕВИЌ
НА СЛЕДНИОВ
ЛИНК