СПЕЦИЈАЛИСТИТЕ ПРЕПОРАЧУВААТ: Направете тест за контрола на астмата во домашни услови. Еве ги прашањата

Значајна едукативна алатка за пациентот која овозможува увид во симптомите на болеста во текот на изминатите четири недели е тестот за оценка на контрола на астмата (Asthma Control Test), составен од пет прашања кои се пополнуваат и соодветно бодираат

Тестот за контрола на астмата (ACT-Asthma control test) е наменет за дијагностицирани пациенти со астма постари од 12 години

Тестот за контрола на астмата (ACT-Asthma control test) е наменет за дијагностицирани пациенти со астма постари од 12 години со цел проценка на постигната контрола на астмата во последните 4 недели. Опфаќа 5 прашања, со бодување од 1 до 5 поени

♦♦♦♦♦♦♦
Прашање 1: Во текот на изминатите 4 недели, колкав дел од времето, поради симптоми на астмата, бевте оневозможени да ги извршувате Вашите вообичаени секојдневни активности (на работа, дома и училиште)?
 1. Цело време
 2. Најголем дел од времето
 3. Дел од времето
 4. Мал дел од времето
 5. Воопшто не бев оневозможен
Прашање 2: Во текот на изминатите 4 недели, колку често чувствувавте недостаток на здив?
 1. Почесто од еднаш дневно
 2. Еднаш дневно
 3. 3-6 пати неделно
 4. 1 или 2 пати неделно
 5. Ниту еднаш
Прашање 3: Во текот на изминатите 4 недели, колку често поради симптоми на астма (кашлица, недостаток на здив, свирење во градите или стегање во градите) се будевте во текот на ноќта или се будевте наутро, порано од вообичаено?
 1. 4 или повеќе пати неделно
 2. 2 до 3 пати неделно
 3. Еднаш неделно
 4. 1 или 2 пати неделно
 5. Ниту еднаш
Прашање 4: Во текот на изминатите 4 недели, колку често го користевте спрејот за брзо олеснување на симптомите?
 1. 3 или повеќе пати дневно
 2. 1 до 2 пати дневно
 3. 2 до 3 пати неделно
 4. Еднаш неделно или поретко
 5. Воопшто не го користев
Прашање 5: Како Вие самите би ја оцениле контролата на Вашата астма во тек на изминатите 4 недели?
 1. Неконтролирана
 2. Слабо контролирана
 3. Делумно контролирана
 4. Добро контролирана
 5. Потполно контролирана

СОБИРАЊЕ НА ПОЕНИТЕ ОД СИТЕ ПРАШАЊА:

 • Поени 25: ПОТПОЛНО КОНТРОЛИРАНА АСТМА
 • Поени 20-24: ДОБРО КОНТРОЛИРАНА АСТМА
 • Поени <20: НЕКОНТРОЛИРАНА АСТМА