Брадавци – најчеста заразна болест кај децата

Кај децата брадавиците најчесто се јавуваат на прстите и надлактиците.

Кај речиси секој човек до 20. година од животот се развива најмалку една брадавица на кожата. Се смета дека брадавиците се едни од најчестите заразни болести на кожата кај децата.

Брадавиците се јавуваат како последица на хуман папилома вирус.

Може да се појават на кој било дел до кожата или слузницата. Постојат преку 100 видови ХПВ, кои можат да придонесат за различна клиничка слика на различни делови од кожата.  „Обичните брадавици“ се најчеста клиничка форма на ХПВ инфекција кај децата. Последица се инфекциите со ХПВ тип 1, 2, 4, 7, додека рамните брадавици се последица од ХПВ тип 3 и 10.

Најчесто се појавуваат како последица на директен контакт. Може да настанат и како последица при контакт со заразени предмет, како на пример, одење без обувки. Самопренесувањето (автоинокулација), односно пренос од едно на друго место на кожата, кај заразените лица е многу честа појава. Инкубацијата трае од неколку недели до неколку месеци и зависи од бројни факти. Дерматитисот, односно воспалението на кожата дозволува полесен влез на  ХПВ вирусот во кожата.

Двата најважни причинители се: имунолошкиот статус и чувствителноста на кожата. 

Кај децата брадавиците најчесто се јавуваат на прстите и надлактиците. Раните промени се поединечни и ограничени. Растат брзо и стануваат рапави (папиломатозни) површини. Кај старите брадавици се гледаат карактеристични ситни, црни точки, кои претставуваат тромбозирани капилари во папиларниот дермис. 

 

 

Брадавиците на стапалата на почетокот речиси се секогаш рамни. Поради јак механички притисок, со време над нив се создава заштитно задебелување. Понекогаш се спојуваат правејќи мозаик. Рамните брадавици клинички се манифестираат како мали испакнатини, со боја на кожа. Сместени се најчесто на лицето, но може да се видат и на надлактици или поколеници. Брадавиците на стапалата често се болни и го отежнуваат движењето. На останатите делови од телото, брадавиците неретко се проследени со субјективни симптоми. Рамните брадавици, главно претставуваат исклучиво козметички проблем.  Дијагнозата најчесто ја поставува самиот пациент или родителите, поради карактеристичниот клинички изглед. Дијагностички, понекогаш, кај брадавиците на стапалата е важно да се отстрани хиперкератотичниот слој (задебелена кожа).