Емоционален развој на детето до 11. година

На ворзаст од 10 години, децата успеваат да развијат стратегии за управување со емоциите и решавање на проблемите, особено кога исходите се под нивна контрола.

Во средното детство, помеѓу 6. и 11. година од животот, децата се целосно свесни за разноликоста на емоционалните искуства и последици. Веќе на возраст од осум години почнуваат да согледуваат дека истовремено можат на различни начини да доживуваат повеќе различни емоции.

Исто така, доаѓа до пораст на емпатијата и општиот напредок во саморегулација на емоциите.

На возраст од 10 години, децата успеваат да развијат стратегии за управување со емоциите и решавање на проблемите, особено кога исходите се под нивна контрола. Кога таквите стратегии на време и правилно ќе се развијат, доаѓа до чувство на емоционална самоефикасност, и до контролирање на сопствените емоционални состојби, што воедно ја зацврствува и гради добра слика за себе.

Децата кои ќе успеат да развијат добра емоционална саморегулација, стануваат пооптимистични, поемпатични и поомилени во друштвото, но и во семејството. Со нив не е тешко да се воспостават одредени правила и да се прават компромиси, и општо се попослушни од децата кои немаат добро развиена емоционална саморегулација.