Интелектуалните потешкотии видливи кај околу едно од три деца со аутизам

Оваа студија се смета за посебно навремена затоа што мрежата на Центрите за контрола и превенција на болести на аутизам и развојни потешкотии неодамна утврди дека ажурираната преваленца на аутизмот е 1 од 44.

Околу една третина од децата со нарушувања од аутистичен спектар (ASD) имаат интелектуални потешкотии (ID), укажуваат резултатите од студија во која учествувале 4.661 дете на осумгодишна возраст со нарушувања од спектарот на аутизам.

Инаку, интелектуалните способности предвидуваат функционални исходи за децата со нарушување на аутистичниот спектар (ASD). Затоа, неопходно е да се класифицираат децата со ASD со и без интелектуални потешкотии за да се помогне во етиолошкото истражување, пружањето услуги и образовното и здравственото планирање засновано на докази.

Оваа студија се смета за посебно навремена затоа што мрежата на Центрите за контрола и превенција на болести на аутизам и развојни потешкотии неодамна утврди дека ажурираната преваленца на аутизмот е 1 од 44.

Извор: Pediatrics