Како да препознаете асоцијално однесување кај детето?

Најчести здравствени пореметувања кои асоцијалноста во адолесценцијата ги предизвикува се: зголемен ризик од прекумерна тежина и висок крвен притисок.

Социјализацијата во детскиот период е исклучително важна за комплетно формирање во возрасно лице. Недостатокот на социјалност во средношколската возраст, може да има, освен социјални, и здравствени последици.

Изолираноста од врсниците на училиште не е само проблем кој се однесува на моменталните емоции на поединцот, туку може да има и долготрајни здравствени последици, кои се рефлектираат подоцна.

Најчести здравствени пореметувања кои асоцијалноста во адолесценцијата ги предизвикува се: зголемен ризик од прекумерна тежина и висок крвен притисок. Овие проблеми доведуваат до дијабетес или кардио-васкуларни заболувања.

Многу е важно да се направи разлика меѓу осаменост, која може да биде последица од некои моментални ситуации и асоцијалност која многу брзо преминува во трајна состојба.

Осамените луѓе сакаат да се ослободат од осаменоста и генерално немаат проблем да се социјализираат кога ќе им се укаже прилика за тоа, додека асоцијалните се незаинтересирани за други луѓе, не можат да се поистоветат, односно емпатиски да се поврзат со нив. Асоцијалноста се базира на незаинтересираност и на неможност од емоционалното поврзување.