Како да препознаете талент кај детето

Секој родите мисли дека неговото дете е посебно и надарено. Некои се фалат дека нивото дете рано проодело, други дека нивното дете рано прозборело, рано научило да чита или како ќерката или синот прекрасно пее.

Детето може да биде талентирано во една или во повеќе области. Една од заблудите е дека талентираното дете треба да биде успешно во се. Така, ако покажува склоност за математика, не мора да биде стручњак и за јазици.  

Надарените деца и натаму се деца и не мора да бидат совршени. Надареноста не секогаш подразбира и одговорност, уредност, фино однесување и слично.

ПРИЧИНА И ПОСЛЕДИЦА

Во предучилишна возраст за само многу мал број деца може да се зборува за талентираност во целосна смисла на зборот. Подобро е да се зборува за потенцијална талентираност. Таквите деца во многу активности се подобри од своите врсници, некои способности кај нив се појавуваат порано отколку на останатите возрасти, па се пољубопитни, подобро ги поврзуваат работите и поимите, поподвижни се и слично.

Показатели се ако детето порано прооди и прозбори или покажува ран интерес за букви, поимите број и време, брзо учи песнички и рецитации, се го интересира, може трпеливо да ислуша подолга приказна, има изразен смисол за хумор, разбира причина и последица, одговара на прашања и извршува сложени задачи пред децата на иста возраст.

ПРЕДИСПОЗИЦИЈА И ПОТТИК

За дарба се потребни и билошки предиспозиции, но за да се развие наследниот потенцијал, многу е важно и влијанието на околината. Родителите треба да му овозможат на детето да развие позитивна слика за себе и да му пружат прилика самостојна да го користи своите способности, вештини и знаење.

Талентираните деца се љубопитни и тука не треба да се спутаваат. Родителот треба и сам да го моделира однесувањето кое сака да го развие кај детето, па е корисно тоа да ве гледа како читате книга или се занимавате со други креативни и интересни активности.

Секако треба да им се овозможи и околина богата со интересни содржини во кои ќе можат да ги изразат своите потенцијали. Родителите никако не треба да го форсираат детето, односно да покажуваат преголеми очекувања од него. Тоа може само негативно да влијае на неговата мотивација.