Како и од кого бебето ја наследува својата крвна група?

Навидум комплицираното прашање “како се наследува крвната група“ во суштина има многу едноставен одговор.

Едно најчесто поставуваните прашања во родилиштата, е прашањето во врска со крвната група на бебето: дали ја наследило од мајката или таткото, како е можно да не ја наследило ниту едната, ниту другата…

Како и сите останати особини, и крвната група ја одредува генетскиот материјал што сме го наследиле – генотипот. Генотипот го прават сите 46 хромозоми или попрецизно 23 пара хромозоми, од кои половина наследени од мајката и половина од таткото. На хромозомите се наоѓаат многу гени, кои не се ништо друго, туку записи кои ги одредуваат нашите карактеристики. По еден запис, на „иста тема“, постои и на хромозомот наследен од мајката и на неговиот пар кој потекнува од таткото. Некои особини се наследуваат, така што посилниот запис “победува“, и тоа е т.н. доминантно наследување, а другите се збир на сите записи…

КРВНА ГРУПА МАЈКА
O A B AB
ТАТКО O O O,A O,B A,B
A O,A O,A O,A,B,AB A,B,AB
B O,B O,A,B,AB O,B A,B,AB
AB A,B A,B,AB A,B,AB A,B,AB

 

На основа на гените, нашите клетки создаваат соединување на различни структури, кои се гледаат на површината. Тоа се антигени. Крвната група е одредена со присуството на наследените антигени на површината на еритроцитите (црвени крвни зрнца). Антигените кои ја одредуваат крвната група може да бидат протеин, јаглехидрати, гликолипиди, гликопротеини и присутни се и во другите ткива. Денес постојат 30 признати крвни групни системи, од кои најмногу се користат ABO и Rh.

Rh фактор МАЈКА
Rh+ Rh-
ТАТКО Rh+ Rh+, Rh- Rh+, Rh-
Rh- Rh+, Rh- Rh-