Кога најрано може да забележите дека детето пелтечи?

Пелтечењето на детска возраст може да се појави во периодот на интензивен развој на говорот, т.е. на возраст помеѓу втората и третата година од животот на детето. Во таа фаза детето сака многу да каже, но не е се уште подготвено за спретна моторичка изведба на зборови или реченици кои сака да ги изговори.

За време на говорно јазичниот развој уште од најраната возраст кај некои деца може да се забележи дека не зборуваат лесно, како и останатите деца. Пелтечењето најчесто започнува во детството, но може да се појави во било кој животен период. За воопшто да се разбере што е пелтечење, мора да се знае каков е тоа говор за кој може да се каже дека е течен.

Течен говор е оној говор во кој ускладените движењата на говорните органи формираат правилен ритам, висина, нагласок и мелодија на зборови и реченици. Па, така пелтечењето се дефинира како синдром на бројни обележја на говорното, јазичното, психолошкото, телесното и социјалното подрачје.

Јачината на пелтечењето варира од блага форма, па се до тешки форми на пелтечење кои го попречуваат секојдневното функционирање на лицето.

Пелтечењето на детска возраст може да се појави во периодот на интензивен развој на говорот, т.е. на возраст помеѓу втората и третата година од животот на детето. Во таа фаза детето сака многу да каже, но не е се уште подготвено за спретна моторичка изведба на зборови или реченици кои сака да ги изговори. Па така, често може да се слушне како детето застанува во говорот, како повторува делови од говорот, се колеба, уфрлува разни звуци и ги продолжува гласовите.

Логопедот е тој кој ќе процени дали детето навистина ќе пелтечи еден ден или дали тоа е само минлива фаза од нормалниот говорен развој. Причините за пелтечење се различни и различно влијаат на секој од нас. Многу важно е да се знае дали во семејството постои лице кое пелтечи или дали детето кое пелтечи имало некое стресно случување во својот живот.

  • Пелтечењето почесто се јавува кај машките, отколку кај женските лица. Се јавува кај три до пет проценти од децата.
  • Пелтечењето е сложен проблем на кој мора да се работи на повеќе нивоа, и е потребно трпение и упорност, и на лицето и на околината.