М-р Ивана Урдаревиќ: Расцепи на усната и непцето – релативно чести вродени аномалии на лицевовиличната регија

Горната вилица заедно со носниот ходник, тврдото и мекото непце во својот ембрионален развој се формираат од еден медијален и два латерални процесуси при што нивното меѓусебно спојување или нецелосно спојување доведува до целосни или парцијални расцепи на усната и непцето. Овие расцепи го нарушуваат нормалниот изглед на лицето, џвакањето, голтањето, нормалниот развој на говорот, дишењето, слухот и психосоцијалната стабилност

Во механизмот на настанувањето на расцепите основна улога игра начинот на ембрионалното оформување на орофацијалниот комплекс

ПИШУВА: М-р Ивана Урдаревиќ
логопед, специјален едукатор и рехабилитатор

 ♦♦♦♦♦♦♦

Расцепи на усната и непцето претставуваат релативно чести вродени аномалии на лицевовиличната регија. Горната вилица заедно со носниот ходник, тврдото и мекото непце во својот ембрионален развој се формираат од еден медијален и два латерални процесуси при што нивното меѓусебно спојување или нецелосно спојување доведува до целосни или парцијални расцепи на усната и непцето. Тоа доведува до нарушување на нормалниот изглед на лицето, џвакањето, голтањето, нормалниот развој на говорот, дишењето, слухот и психосоцијалната стабилност. Мултидисциплинарниот тим е составен од специјалисти: ортодонт, максилофацијален хирург, логопед, оториноларинголог, детски стоматолог и протетичар.

М-р Ивана Урдаревиќ, логопед, специјален едукатор и рехабилитатор

Од особена важност е предоперативниот ортодонтски третман и задолжително постоперативен ортодонтски третман се до адултниот период.

Првата хируршка интервенција Cheiloplastica се изведува на тримесечна возраст, додека хирургијата на мекото и тврдото непце Palatoplastica се изведува на 24-месечна возраст.

Во механизмот на настанувањето на расцепите основна улога игра начинот на ембрионалното оформување на орофацијалниот комплекс. Trasler, Frasser (1963) сметаат дека појавата на некои типови на расцепи е асоцирана со високата положба на јазикот подолго време меѓу фацијалните процесуси, со што се менува положбата на фронтоназалниот процесус и доаѓа до расцеп. Степенот на деформација е различен во зависност од видот и размерот на расцепот. Развојот на непцето со едностран или двостран комплетен расцеп како и изолиран расцеп по раѓањето, влијание остваруваат бројни фактори, мускулите на горната усна, мускулите на образите, мускулите на мекото непце.

Најголем број хирурзи претпочитаат да го одложат хируршкиот третман на усната до тримесечна возраст, бидејќи бебето е тогаш поголемо, а со тоа и усната

Исто така може да се напомене дека често се јавуваат и најразлични аномалии и деформации на одделни заби од забниот лак, нивна атипичност, вроден недостаток на одделни заби, аномалии во нивната форма и големина итн.

Проблемите на ортодонтското лекување на вродените расцепи се многубројни, сложени и долготрајни.

Целта на предоперативниот ортодонтски третман е клуч за успешна хируршка интервенција со основна цел да го спречи релапсот на максиларните сегменти вклучени во расцепот.

Првата хируршка интервенција Cheiloplastica се изведува на 3 месечна возраст, додека хирургијата на мекото и тврдото непце Palatoplastica се изведува на 24 месечна возраст
Со текот на времето, овие индикации се редуцирани и денес таа се применува само кај пациенти со следниве врсти на расцепи:

* Унилатерален комплетен расцеп на примарното и секундарното непце;

* Билатерален комплетен расцеп на примарното и секундарното непце;

* Билатерален комплетен расцеп на примарното непце.

Деформациите на максиларниот лак кај овие расцепи е најтежок, зјапот помеѓу максиларните сегменти е најголем, па оттаму и потребата за ран предоперативен ортодонтски третман.


Основни причини за ран ортодонтски третман кај новороденчињата со расцеп се следниве:
 • потреба од корекција на деформираните максиларни лаци и обезбедување на добра скелетна основа за хируршко лекување на расцепот на усната со основна цел да се спречи колапсот на максиларниот лак после хируршката интервенција;
 • подобрување на резултатите од хируршката интервенција;
 • подобрување на исхраната кај децата со комплетен расцеп;
 • постигнување на подобар психиолошки ефект кај родителите и обезбедување на нивна понатамошна соработка.

Успешни резултати можат да се очекуваат само ако третманот е добро координиран меѓу членовите на тимот за расцепи.

Постоперативниот ортодонтски третман подразбира три фази во лекувањето на пациентите со расцепи:
 • Експанзија на максиларните сегменти во период меѓу третата и четвртата година од животот
 • Третман за време на мешовита дентиција
  • корекција на лингвално поставените и ротирани предни максиларни заби вклучени во расцепот
  • корекција во моларната регија
  • сериска екстракција
 • Финална корекција во перманентната дентиција

Целта на постоперативниот ортодонтски третман е постигнување на нормален сооднос на горната и долната вилица со нормална оклузија, анатомско-морфолошко функционален изглед на лицето, нормално џвакање, нормален развој на говор, дишењето, слухот итн.

Најголем број хирурзи претпочитаат да го одложат хируршкиот третман на усната до тримесечна возраст, бидејќи бебето е тогаш поголемо, а со тоа и усната.

Овој интервал му дозволува на ортодонтот да го заврши пред хируршкиот третман кој значително ги подобрува крајните резултати.

 

ПОВЕЌЕ ОД ИСТИОТ АВТОР, М-Р ИВАНА УРДАРЕВИЌ: