ОКТОМВРИ Е МЕСЕЦ ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА ЈАВНАТА СВЕСТ ЗА ДИСЛЕКСИЈА. М-р Ивана Урдаревиќ: Третманот се состои од подготовка, техника на читање и автоматизација

Дислексијата претставува пореметување во совладување на читањето и покрај нормалната интелигенција и може да се јави во потешка или полесна форма, зависно од вкупната манифестна слика

Постојат два вида на дислексија: развојна и специфична: М-р Ивана Урдаревиќ, логопед, специјален едукатор и рехабилитатор
ПИШУВА:
М-р Ивана Урдаревиќ
логопед, специјален едукатор и рехабилитатор

 

 Дислексијата претставува пореметување во совладување на читањето и покрај нормалната интелигенција, добриот вид, систематска обука и други поволни едукативни, психолошки и социјални фактори.

Таа може да се јави во потешка или полесна форма, зависно од вкупната манифестна слика.

Типологијата на грешки обично е следна:
 • Неспособност на памтење на буквите;
 • Неспособност на доведување во врска печатната и ракописната буква;
 • Недоволно познавање на големите букви;
 • Неспособност за поврзување на буквите во континуиран ред;
 • Замена на вокалот во зборот;
 • Повторување на првата буква или првиот слог еднаш или повеќе пати;
 • Прекинување на повеќесложните зборови;
 • Погрешно читање на завршните делови на зборот;
 • Ротација на буквите и слоговите на зборот;
 • Прескокнување на кратки зборови (сврзници);
 • Пренагласување на делови на зборови и делови на реченици;
 • Непочитување на знаците за интерпукција;
 • Прескокнување редови како и отежнато враќање на почетокот на следниот ред;
 • Делумно или погрешно разбирање на текстот;
 • Апсолутна неспособност за разбирање на прочитаниот текст;
 • Неправилна респирација во текот на читањето, често прекинување заради одмор.

*Сите овие симптоми произлегуваат од сложениот проблем на дислексија.

Примарни причини за дислексија се наследни фактори и трауми

Постојат два вида на дислексија: развојна и специфична.

А) Во развојна дислексија спаѓаат – дислексија која настанува заради незрелост на психомоторниот систем чијашто причина не е доволно дефинирана.

Б) Дисфазична дислексија – која се јавува како последица на патолошки неразвиениот говорно-јазичен систем.

В) Дислексија настаната како последица на повреда на ЦНС.

Специфична – е онаа која се надминува исклучително тешко и покрај најдобрите методи применети на обука.

Дислексијата може да се јави во потешка или полесна форма, зависно од вкупната манифестна слика

Како можни причини за дислексија се:

А) Примарни (наследни фактори, трауми);

Б) Секундарни (церебрална дисфункција недоволна развиена доминација на хемисферите, послаба физичка конституција на детето итн.);

В) Терцијални (недостатоци во интелектуалниот развој, општи пречки во развојот на говорот, пречки во моторика, неспособност за концентрација).

Специфична дислексија е онаа која се надминува исклучително тешко и покрај најдобрите методи применети на обука
Третманот се состои од:

◊ подготовка (развој на психомоторни и субјазични функции)

◊ техника на читање (читање од тетратка итн.)

◊ автоматизација – потребно е што повеќе да се вежба и повторува бидејќи тоа придонесува за совладување на техниката на читање.

•••••••
ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ СТРУЧНИ ТЕКСТОВИ ОД М-Р ИВАНА УРДАРЕВИЌ
НА СЛЕДНИОВ
ЛИНК