Развој на стапалата кај децата – од раѓање до 3. година

Прочитајте како правилно се развива детското стапало, за да може навреме да забележите евентуални неправилности.

По раѓањето, стапалото е делумно свртено нандвор, поради положбата на нозете на новороденчето. Во текот на првите 12 месеци, односно додека детето не почне да стои и оди, од страна на табаните не се гледа внатрешниот свод. Дури по исправањето, односно откако детето ќе прооди, доаѓа до формирање на сводот на стапалото.

ФАЗИ НА РАЗВОЈ

Во првата година

Во првите денови од проодувањето, поради одржување на рамнотежа, детето оди со раширени нозе, со благо изразено потпирање на натрешната страна на стапалото. За зацврснување на одот, стапалото се поставува во правилна положба. Гледано од страна на табаните, поради постоење на масно перниче – стапалото е рамно. Со стоење и одење доаѓа до постепено формирање на внатрешен свод, кој прво се гледа само додека детето седи или лежи. Но, кога ќе стане, сводот се уште не се гледа.

Од втората година

Од втората година па натаму, внатрешниот свод може да се види и при стоење, а петата е во неутрална положба, односно, директно продолжува на коската на потколеницата, гледано од задна страна.

Од третата година

Со три години, внатрешниот свод е развиен и видлив, како додека детето седи, така и при стоење, но надворешниот свод и натаму не се гледа. Петите и натаму се во неутрална положба. Прстите се прави и меѓусебно паралелно поставени. При стоење, тежината е подеднакво распоредена по целата површина на допирот на стапалата и подот. Стапалото така изгледа се до 20. година Но, секогаш постојат и отстапувања.