Со оваа техника, децата лекциите може да ги научат во 5 едноставни чекори

Техниката ЧПЧПП е еден од начините за рационално проучување на лекциите.

Техниката ЧПЧПП е еден од начините за рационално проучување на лекциите. Се состои од пет чекори.


1 ЧЕКОР (Ч) = Површно читање

Целта на површното читање е да се добие најдобар можен преглед пред преминувањето на деталите. Како да се добие преглед? На крајот на секое поглавје, често е дадено резиме. Тоа резиме е мудро да се прочита на почетокот. Потоа “прелетај“ низ лекцијата. Читај ги насловите и по некоја реченица, особено болдираните и истакнатите. Ако постојат слики и табели добро погледни ги.

2 ЧЕКОР (П) = Прашај се

Добри се т.н. полициски прашања: кој? како? каде? што? кога? зошто? Со овој чекор се подобрува концентрацијата и се зголемува мотивацијата.

3 ЧЕКОР (Ч) =Читање

При читањето потребно е да се обрне внимание на неколку работи:

  • Пронајди ја главната мисла, она основно за кое се зборува во текстот; тоа е прво ниво при читањето; ако не ја пронајдеш главната мисла, другите нивоа немаат битно значење
  • Подвлекувај и означувај го текстот: користи фломастер и подвлечи го она што треба да се запомни, односно она што е ново, а не што веќе го знаеш, она што при повторување сакаш да го воочиш на прв поглед, не подвлекувај повеќе од она што навистина е потребно.
  • Активно читај – самиот/самата себе секогаш треба да се потсетуваш на тоа дека сакаш да разбереш и да го запомниш прочитаното.

4 ЧЕКОР (П) = Помнење

Кога си готов/а со читањето, дигни го погледот од книга и кажи со свои зборови што си научил. Помни со пишување на белешки од страна. Гласно изговарај ги мислите. Повеќе од половината од вкупното време за учење треба да се ангажираш околу 2 и 4 чекор, т.е. прашања и помнење.

5 ЧЕКОР (П) = Повторување

Секој пат кога нешто ќе се научи, треба да се провери. Така ќе се спречи истото да се заборави уште истиот ден. Понатамошните повторувања може да следат подоцна. Добро средство против заборавање е повторување на лекциите во одреден временски период: по 2, 8 и 30 дена.