Деца единци – предности и недостатоци

Дали е подобро да имате едно или повеќе деца? Дознајте ги предностите и мааните на децата кои немаат браќа и сестри.

Децата единци вечно се предмет на расправа во општеството и непишаните социјални норми поврзани со одгледувањето на децата и општото функционирање на семејството. Иако однесувањето на децата единци најмногу зависи од односот на родителите кон детето и начинот на кој го воспитуваат, сепак постојат разни стереотипи, митови, но секако и исклучоци кои настојуваат да ги окарактеризираат децата единци.

Ова се некои предноси и маани на децата кои немаат браќа и сестри.

ПРЕДНОСТИ

Фокус на детето

Родителите кои имаат едно дете се целосни фокусирани на него. Поради тоа, неретко се случува тие да станат подобри ученици, имаат поразвиени способности за учење, поразвиен речник,  поинтелегентни се, имаат поголема желба за успех и слично. Како резултат од тоа што родителите им посветуваат повеќе време, може да се случи децата единци да развијат подобар и поблизок однос со родителите, и да имаат поголема самодоверба.

Нема натпреварување

Често меѓу браќата и сестрите се случува да се однесуваат натпреварувачки, но и конфликтно едни кон други. Тоа се случува поради разните конфликтни тригери, како меѓусебното провоцирање, како и фактите дека се присилени да делат се со своите братчиња. Единците, што се однесува до тоа, се поопуштени, независни се, не размислуваат натпреварувачки.

НЕДОСТАТОЦИ

Делење

Помалку се склони да ги делат нештата. Се зависи од воспитувањето и пристапот на родителите кон детето, како и од самите особини на детето, но факт е дека кога детето нема братче и сестричка, потешко му е да го научи правилото делење играчки, храна, облека и се останато. Ако таквиот порив не се контролира, детето ќе развие себичност и неприлагоденост.

Осаменост

За децата единци се верува дека се чувствуваат осамено. Многу научни истражувања покажале дека чувството на осаменост во поголем број случаи е присутен кај детето од најрана возраст.

Негативни влијанија

Негативните влијанија во семејството како, караници меѓу родителите или најбаналните високи очекувања на родителите кон детето, директно се насочени на него. Кај поголемите семејства, браќата и сестрите едни со други се штитат во вакви случаи, а кај децата единци ситуацијата е покомплексна бидејќи се изложени на таквите влијанија, што може да влијае на развивањето на особините на детето, на создавање на негова самодоверба и општото задоволство во животот.