Слаѓана Трајкова: Кога малото дете зборува не треба да се прекинува

Ниту пак да му се ремети неговото зборување (преку вметнување на прашања и дополнувања) - се чека прво тоа да го заврши сето тоа што сакало да каже, па потоа на „невпечатлив“ начин се поправаат грешките, и се поправа неговото неправилно размислување

За да се развие логичното мислење и воопшто правилниот логичен говор не се препорачува многу брзо зборување, она што се зборува треба да има смисол на тоа што сакаме да го кажеме: Слаѓана Трајкова, мастер логопед
ПИШУВА:
Слаѓана Трајкова,
мастер логопед
„Завод за рехабилитација на слух, говор и глас“ – Скопје

 ♦♦♦♦♦♦♦

Како треба детето да развие правилен и логичен говор (2)

П

овеќето деца ги сакаат сликовниците, се загледуваат во шарените убави слики, и повеќе време поминуваат гледајќи во ликовите од сликовниците кои се убаво нацртани… Детето се соживува со ликовите и преку нив создава сопствен модел на однесување.

Мајката е седната близу до детето и му ја прикажува сликата од сликовницата, заедно листаат лист по лист и заедно разговараат.

Откако ќе ја поминат целата бајка, на самиот крај му се поставуваат прашања кои ќе го поттикнат малото дете на размислување

Пример: Ја разгледуваат илустрираната бајка „Гавранот и лисицата“. На детето му се прикажува слика каде е претставен гавранот како птица. Малото дете ќе почне со интерес да прати и гледа како гавранот стои високо на гранката, а во клунот држи парче месо. Понатаму гледа како под дрвото стои лисицата, и чека да падне парчето месо. Лисицата е опишана како итро животно. Потоа треба мајката да ја затвори сликовницата и да му поставува прашања:

 • Кој стоеше на гранката?
 • Кој стоеше под дрвото?
 • Кој имаше парче месо?
 • Каква опашка имаше лисицата?

Детето ќе почне да дава одговори на поставените прашања, ќе се труди, и по сеќавање ќе одговара на сето она што видело и ќе настојува да даде правилен одговор. Доколку се случи да даде погрешен одговор, кој не одговара на тоа што прочитале и виделе од сликата, мајката треба повторно да ја отвори сликовницата, и преку сликата да му ја поправи грешката т.е. да се искоригира одговорот. Откако ќе ја поминат целата бајка, на самиот крај му се поставуваат прашања кои ќе го поттикнат малото дете на размислување.

Не се препорачува разговорите да се водат пребрзо, ниту пак да се прескокнува и рипа од една тема на друга тема. Се додека едната тема за разговор не е завршена не би требало да се премине брзо на друга тема за разговор. Истото се однесува и за активностите (дејствата) во кои се внесува детето

Пример:

 • Зошто лисицата го фалела гавранот?
 • Дали гавранот убаво пеел?
 • Кој е попаметен гавранот или лисицата?

На овој начин, кај детето се развиваат способностите за:

 • Помнење
 • Внимание
 • Мислење
 • Говор

Развивањето на овие четири способности се многу битни во раниот детски развој. Потребно е правилно да бидат оформени, за да се добие правилен психофизички и правилен говорен развој. Самостојно да внимава и да забележува со сето она со што е опкружено, и на правилен начин говорот да го пренесе со правилна мисловна јазична целина.

Детето се соживува со ликовите и преку нив создава сопствен модел на однесување

За да се развие логичното мислење и воопшто правилниот логичен говор не се препорачува многу брзо зборување, она што се зборува треба да има смисол на тоа што сакаме да го кажеме. Не се препорачува разговорите да се водат пребрзо, ниту пак да се прескокнува и рипа од една тема на друга тема. Се додека едната тема за разговор не е завршена не би требало да се премине брзо на друга тема за разговор. Истото се однесува и за активностите (дејствата) во кои се внесува детето. Пример: ако детето е седнато и сака да бои во боенка не треба да станува и да преоѓа на друга активност, се додека не го обои цртежот и не си ги собере боичките во кутијата.

Совет од логопед: Кога малото дете зборува не треба да се прекинува ниту пак да му се ремети неговото зборување (преку вметнување на прашања и дополнувања) се чека прво тоа да го заврши сето тоа што сакало да каже, па потоа на „невпечатлив“ начин се поправаат грешките, и се поправа неговото неправилно размислување.

⇓⇓⇓

ПОВЕЌЕ СТРУЧНИ ТЕКСТОВИ ОД СЛАЃАНА ТРАЈКОВА, МАСТЕР ЛОГОПЕД
ПРОЧИТАЈТЕ НА СЛЕДНИОВ
ЛИНК