Асс. д-р Весна Мицевска: Во случај на труење НЕ СЕ ПРЕПОРАЧУВА давање млеко, вода или предизвикување на повраќање на детето

Што треба да направат родителите кога ќе се посомневаат или забележат дека нивното дете дошло во контакт или испило лек или некој отров? Кога постои дури и мало сомнение за можно труење треба да се посети најблиската медицинска установа. Она што родителот може да го направи е да даде медицински јаглен преку устата кој е ефикасен кај поголем број случаи на труења, исклучувајќи ги труењата со корозиви, алкохол и цијаниди

Урбаниот начин на живеење се повеќе го одвојуваат детето од престој во природа, а со тоа го зголемуваат ризикот од контакт со разни видови на потенцијално опасни средства во самиот дом каде детето го поминува речиси целото време: Асс. д-р Весна Мицевска, специјалист педијатар
ПИШУВА:
Асс. д-р Весна Мицевска
специјалист педијатар

 ♦♦♦♦♦♦♦

 АКУТНИ ИНТОКСИКАЦИИ ВО ДЕТСКАТА ВОЗРАСТ (2)

Со оглед на сериозноста на здравствените нарушувања кои може да ги предизвикаат голем број отровни супстанции и лекови, многу важно е навременото и соодветно делување, како од страна на медицинските лица, така и од страна на родителите и роднините на овие деца.

Третманот на труење во медицински установи се состои од: постапка на реанимација доколку е потребна, а потоа примена на методи за отстранување на отровите (пред ресорпција и по ресорпцијата во организмот), симптоматска терапија и терапија со антидот (противотров) доколку го има.

Кога постои дури и мало сомнение за можно труење треба да се посети најблиската медицинска установа

Антидоти (противотрови) постојат само за еден дел од лековите и останати супстанции кои може да предизвикаат труење. На пример: антидот за парацетамол е N-acetyl cistein, за бензодиазепини е флумазенил (антагонист на GABAA-значаен невротрансмитер), за труење со јаглен моноксид е кислородот, за карбаматни органофосфатни пестициди е атропинот, а за труења со отровни печурки се дава Пеницилин G.

Брзата индустријализација, развојот на технологијата и прозводството како и употребата на се поголем број на хемиски средства во домот и надвор од него, ги зголемуваат и ризиците за нивна поголема достапност до малите деца и акциденталните труења

Што треба да направат родителите кога ќе се посомневаат или забележат дека нивното дете дошло во контакт или испило лек или некој отров? Кога постои дури и мало сомнение за можно труење треба да се посети најблиската медицинска установа. Претходно треба да ја отстранат отровната супстанца од устата на детето или друг дел од телото каде таа се наоѓала. Давањето млеко, вода или предизвикување на повраќање како начин за намалување на ресорпцијата на отровот не се препорачуваат со оглед на постоењето на различни типови на отрови кај кои предизвикувањето на повраќање е строго контраиндицирано (при труење со корозиви и нафтени деривати), како и ризикот од нанесување на дополнителна штета зависно од состојбата на детето.

Она што родителот може да го направи е да даде медицински јаглен преку устата кој е ефикасен кај поголем број случаи на труења, исклучувајќи ги труењата со корозиви, алкохол и цијаниди.

При посета на лекар, родителот доколку може треба со себе да го понесе и остатокот од супстанцата и неговото оригинално пакување за полесна идентификација на типот. Неретко се случува да се во прашање поголем број на видови на лекови или индустриски производи со недоволно познат состав. Од голема помош за лекарот ќе бидат и други информации како симптомите кои се појавиле, времето на труење, количина на супстанцата кое детето ја примило и евентуалните постапки кои родителот ги преземал во домашни услови.

Апелирам до родителите, бабите и дедовците и сите оние кои учествуваат во чувањето и грижата за децата да ги чуваат лековите, хемиските средства, средствата за чистење и останатите потенцијални отрови во домот и околината подалеку од нивниот дофат

Брзата индустријализација, развојот на технологијата и прозводството како и употребата на се поголем број на хемиски средства во домот и надвор од него, ги зголемуваат и ризиците за нивна поголема достапност до малите деца и акциденталните труења. Урбаниот начин на живеење се повеќе го одвојуваат детето од престој во природа, а со тоа го зголемуваат ризикот од контакт со разни видови на потенцијално опасни средства во самиот дом каде детето го поминува речиси целото време. Се поголемата зафатеност на родителите исто така ја намалува нивната можност за соодветна и доволна грижа за децата. Сите гореспоменати фактори влијаат на зголемен број на случаи на акутни труења кај децата посебно од помала возраст.

Урбаниот начин на живеење се повеќе го одвојуваат детето од престој во природа, а со тоа го зголемуваат ризикот од контакт со разни видови на потенцијално опасни средства во самиот дом 

Затоа апелирам до родителите, бабите и дедовците и сите оние кои учествуваат во чувањето и грижата за децата да ги чуваат лековите, хемиските средства, средствата за чистење и останатите потенцијални отрови во домот и околината подалеку од нивниот дофат. Честопати се случува дури и поголеми деца (над 5 години) да бидат акцидентално изложени на отровни супстанци (киселини, средства за белење, чистење, пестициди и др.) кои се оставаат на дофат растворени во неоригинални амбалажи, најчесто пластични шишиња од сокови и вода.

Третманот на труење во медицински установи се состои од: постапка на реанимација доколку е потребна, а потоа примена на методи за отстранување на отровите (пред ресорпција и по ресорпцијата во организмот), симптоматска терапија и терапија со антидот (противотров) доколку го има

Честопати се случува дури и поголеми деца (над 5 години) да бидат акцидентално изложени на отровни супстанци (киселини, средства за белење, чистење, пестициди и др.) кои се оставаат на дофат растворени во неоригинални амбалажи, најчесто пластични шишиња од сокови и вода

Од таа причина би требало посебно да се внимава истите да не бидат на дофат на децата и да се складираат во посебни делови од домот каде нема да им бидат лесно достапни.

Еден момент на невнимание може да доведе до несреќен случај во кој сериозно може да се наруши здравјето на детето или да доведе до фатален исход.