Астигматизмот на родителите го зголемува ризикот од астигматизам кај децата

Астигматизмот е вообичаена рефракциска грешка, со глобална преваленца од 14,9% кај децата и 40,4% кај возрасните. Некорегираниот астигматизам може да доведе до амблиопија.

Според резултатите од неодамна објавена студија, родителскиот астигматизам може да претставува независна и дозно зависна поврзаност со детскиот астигматизам.

Имено, се покажало дека астигматизмот ≥ 1,0 D кај двајцата родители е поврзан со поголеми шанси за рефрактивен астигматизам (РA; коефициент на шанси, 1,62) и корнеален астигматизам (CA; коефициент на шанси, 1,94) кај детето. Кога и двајцата родители имале астигматизам ≥2,0 D, ризикот дополнително се зголемил (стапки на шанси, 3,10, односно 4,31), при што повисокиот родителски астигматизам носи повисоки ризици и за РА и за CA кај децата. Постоела значајна поврзаност помеѓу астигматизмот на секој родител и соодветниот детски астигматизам (однос на шансите, 0,76, 0,82, 1,70 и 1,33 за РА на мајката, РА на таткото,  СА на мајката и CA на таткото).

Се смета дека децата чии родители имаат астигматизам треба да направат рани офталмолошки прегледи заради навремено откривање на астигматизамот со цел да се олесни корекција на видот и развој на видот соодветно на возраста.

Астигматизмот е вообичаена рефракциска грешка, со глобална преваленца од 14,9% кај децата и 40,4% кај возрасните. Некорегираниот астигматизам може да доведе до амблиопија.

Извор: JAMA Network Open