Што е Марта Мео метод и зошто е важен за правилен развој на детето

Оваа метода се заснова на интуитивните способносту на возрасните да комуницираат со малите деца додека се уште не зборуваат.

Марта Мео, што во превод од латински значи “со сопствени сили“, како метода ја развила Марија Артс во седумдесетите години на минатиот век во Холандија. Почнала со давање на едноставни и практични совети на родители на деца со аутизам со кои работела за да им ја олесни нивната меѓусебна комуникација. Денес постои интернационална мрежа на Марта Мео стручњаци.

Оваа метода се заснова на интуитивните способносту на возрасните да комуницираат со малите деца додека се уште не зборуваат. Од самиот момент на раѓање, мајката му се обраќа на детето и тоа и одговара. Потребата родителите и детето да бидат во контакт е основа за детскиот физички и емоционален раст и развој.

Природните реакции на родителите се многу брзи и тешко е да се воочат со набљудување додека се одвива комуникацијата со детето. Откриени се дури тогаш кога било возможно да се снимат и да се следат со забавено пуштање на видео снимката и со анализирање.

Марта Артс, работејќи во 70. години од минатиот век во Холандија со деца, воочила дека во природната комуникација на родителите и децата постои образец кој има одредена структура и ритам.

Возрасните интуитивно препознаваат и одговараат на детската потреба за поддршка и информација. Детето исто така во зависност од своите потреби предизвикува реакција на возрасните.

Таа почнала со давање на едноставни и практични совети на родителите со деца со аутизам со кои работела, за да им ја олесни меѓусебната комуникација. Подоцна биле развиени многу специфични програми за одредени категории деца, но и возрасни кои, од било кои причини имаат отежната комуникација. Воочувањето на она што го интересира детето , кај него доведува до појава на социјална иницијатива, зголемување на концентрацијата и раст на самдовербата. Кога оваа комуникација, од некои причини е пореметена и не се одвива на задоволителен начин, тоа може да доведе до развојни пореметувања кај детето.

Ваквата метода е насочена на идентификација, активирање и развивање на вештини кои овозможуваат и прошируваат конструктивни интеракции и развој на возрасните и детето.