Систематски прегледи на децата – кога и што се прави

Со систематски преглед се почнува веднаш по раѓањето кога новороденчето го прегледува педијатар неонатолог и втор пат при испуштање од родилиштето.

Систематскиот преглед кај децата е еднакво важен како и кај возрасните и тоа поради рано откривање на пореметувања и болести кои можат да го загрозат животот на детето. Со систематски преглед се почнува веднаш по раѓањето кога новороденчето го прегледува педијатар неонатолог и втор пат при испуштање од родилиштето.

Во текот на првата година од животот се извршуваат 6 до 7 систематски педијатриски прегледи кои главно се поврзани со вакцинацијата.

Детето во првата година е во фаза на забрзан раст и развој, кога тројно ја зголемува родилната тежина и учи различни вештини. Систематските педијатриски прегледи тогаш опфаќаат мерење на тежина, висина и обем на главата, споредување со стандардната крива на раст, проценка на состојбата на ухранетост и остеомускулната градба, проценка на психомоторниот развој, отоскопски преглед, целокупен педијатриски преглед по системи.

До шестиот месец се прави и ултразвучен преглед на дисплазија на колковите и скрининг за детекција на АНЕМИЈА.

Од втората година кај децата, покрај педијатрискиот преглед се извршуваат и прегледи од страна на други специјалисти. Во зависност од возраста на детето во рамките на систематскиот преглед се прави и офталмолошки преглед со цел на проценка на видот и евентуални пореметувања, прегледи од страна на оториноларинголог – особено состојбата со слухот и третот крајник, стоматолошки прегледи, физијатриски прегледи за проценка на држењето и евентуални деформитети на коските, преглед на логопед за детекција на пореметувања на говорот и гласот.

Особено е детален прегледот на деца пред поаѓање на училиште, кога покрај се наведеното, треба се извршат и лабораторски анализи на крвта и урината.

Систематските прегледи се најдобар вид на превенција, па затоа се препорачуваат кај децата еднаш годишно се до заврпување на растот и развојот, односно до крајот на школувањето.