Д-р Јорданчо Иванов: Што треба секоја трудница задолжително да направи во вториот триместар од бременоста

Прегледите во вториот триместар продолжуваат со следењето со УЗ прегледи, гинеколошки прегледи и дополнителни лабораториски анализи. Во 16 г.с. од бременоста покрај прегледот со УЗ на плодот се мери и должината на цервикалниот канал и неговото евентуално скратување како и потребата од евентуален Cerclage

Бременоста трае 40 недели или 280 дена. Вториот триместар е периодот на растот и развојот на плодот и го опфаќа периодот до 27-28 г.с.
ПИШУВА: Д-р Јорданчо Иванов
специјалист гинеколог-акушер

♦♦♦♦♦♦♦

ВОДЕЊЕ НА БРЕМЕНОСТА И ПРЕГЛЕДИ – 2 ТРИМЕСТАР

Бременоста трае десет лунарни месеци, 40 недели или 280 дена. Поделена е на три триместри. Првиот триместар го опфаќа периодот на зачнувањето и органогенезата и трае до 13 г.с. од бременоста. Вториот триместар е периодот на растот и развојот на плодот и го опфаќа периодот до 27-28 г.с. Третиот триместар е периодот на понатамошен раст на плодот и припремата за породување, кое се случува термински во 38-40 г.с. Доколку раѓањето се случи пред 37 г.с. се смета за предтерминско породување. Колку е помала гестациската седмица при предтерминското породување толку компликациите по плодот може да се поголеми.

♦♦♦♦♦♦♦

Лабораториските иследувања во вториот триместар ги опфаќаат контролата на крвната слика и појавата на анемии кај трудницата, следење на леукоцитите (инфекции) и бројот на тромбоцитите: Д-р Јорданчо Иванов, специјалист гинеколог-акушер

Прегледите во вториот триместар од бременоста продолжуваат со следењето со УЗ прегледи, гинеколошки прегледи и дополнителни лабораториски анализи, кои во комбинација го одредуваат понатамошниот тек и исходот на бременоста.

Се одредува количината на ОПВ (околуплодова вода) и локализацијата и зрелоста на постелката. Со Doppler техниките се овозможува мерење на протокот на крв низ фетусот и во постелката. Во комбинација со 2Д, 3Д и 4Д ултразвучните техники добиваме прецизни информации за развојот на органите на плодот како и евентуалните аномалии.
 

 

Во 20-22 г.с. од бременоста се прави и УЗ скрининг на аномалии кај плодот, при што се прави комплетна УЗ анализа на плодот од глава до пети со анализа по органи и системи

Водењето на бременоста и откривањето на сите ризици во неа е задача на матичниот гинеколог, од примарна здравствена заштита. Сомнителните случаи и патолошките бремености се препраќаат на повисоко ниво во секундарната и терцијарна здравствена заштита и во регионални перинатални центри.

Сомнителните случаи и патолошките бремености се препраќаат на повисоко ниво во секундарната и терцијарна здравствена заштита и во регионални перинатални центри

Во 16 г.с. од бременоста покрај прегледот со УЗ на плодот се мери и должината на цервикалниот канал и неговото евентуално скратување како и потребата од евентуален Cerclage. Во 20-22 г.с. од бременоста се прави и УЗ скрининг на аномалии кај плодот, при што се прави комплетна УЗ анализа на плодот од глава до пети со анализа по органи и системи.

На крајот на вториот триместар од бременоста околу 27 г.с. од бременоста, кај Rh-негативните мајки се прави анализа за присуство на антитела на Rh антигените (Indirekten Koombs test), и доколку е негативен, се спроведува серопрофилакса кај истите

 

Доколку со УЗ се утврди некоја отстапка во развојот на фетусот може да се назначат и дополнителни иследувања, како на пр. MRI, Doppler-анализи, лабораториски иследувања.

Лабораториските иследувања во вториот триместар ги опфаќаат контролата на крвната слика и појавата на анемии кај трудницата, следење на леукоцитите (инфекции) и бројот на тромбоцитите. Се следи гликемијата и можноста за појава на скриен шеќер во бременоста и доколку има индикација се прави и ОГТТ (тест со оптеретување со гликоза), за дијагностицирање на гестациски дијабетес во 24-28 г.с.

На крајот на вториот триместар од бременоста околу 27 г.с. од бременоста, кај Rh-негативните мајки се прави анализа за присуство на антитела на Rh антигените (Indirekten Koombs test), и доколку е негативен, се спроведува серопрофилакса кај истите.

Со гинеколошкиот преглед со спекулум и бимануелниот преглед, покрај УЗ прегледи се следи и понатаму состојбата на грлото на матката – неговата должина, вагиналните инфекции и потребата за нивно лекување и евентуалното истекување на ОПВ (околуплодова вода).

 

Во наредното продолжение:
Д-р Јорданчо Иванов – Водење на бременоста и прегледи – 3 триместар

 

ПОВЕЌЕ ОД ИСТИОТ АВТОР, Д-Р ЈОРДАНЧО ИВАНОВ: