За размазеноста има лек

Размазеноста кај децата главно се случува како последица на погрешни родителски уверувања.

Типично размазено дете се препознава по однесување со нејасно поставени граници, уверувања дека тоа е центар на светот и дека сите од неговата околина се должни да му ги исполнуваат сите желби.

“Размазеноста кај децата главно се случува како последица на погрешни родителски уверувања. Некои од нив се дека само лошите родители казнуваат и ги критикуваат децата, дека децата постојано треба да бидат среќни и задоволни, дека на децата треба да им се исполнуваат сите желби, дека казната е исто што и насилство и слично. Сето тоа за резултат има инфлација на пофалби и награди од една страна, а од друга, мал број на барања. Кога кон тоа ќе се додаде и отсуството на критика и санкционирање на недоличното однесување, пред нас е размазено дете, а основен принцип по кој тоа функционира е принципот на хедонизам“, објаснуваат педагозите и психотерапевтите.

ВОСПИТЕН СТИЛ

Тие советуваат родителот прво да го преиспита својот воспитен стил и да согледа колку во него се застапени пофалбите и наградите, критиките и казните и колку често на своите деца им поставуваат барања.

“Денес владее дисбаланс во смисол дека на детето се му е дозволено, дека барањата се прениски и дека наградите и пофалбите се претерани, односно најчест модел. Праксата покажува и дека се чести комбинации како што е на пример, преразмазеност и презаситување кога се има дополнителен отежнувачки фактор – ниско ниво на самодоверба, што долгорочно директно влијае на намален развој на самопочитување кај децата“, предупредуваат стручњаците.

Како да не го размазите детето?

Пријдете му со многу љубов и разбирање. Не заборавете да му покажете почитување и кога му давате до знаење дека од негоо барате одредено однесување бидејќи го сметате за доволно зрело да тоа однесување и го усвои. Она што треба да ви бидат насоки секако се:

  • Дајте му јасни упатства на детето (јасен говор, едноставни формули)
  • Понудете избор
  • Поставувајте корисни прашања
  • Користете креативност, хумор, позитивна поддршка кога тоа и да е можно
  • Потпирајте се на правила и рутина
  • Претворете ги очекувањата од децата во јасни барања
  • Последиците од недоличното однесување, одредете ги однапред