Треба ли предучилишните деца да знаат да читаат и пишуваат?

Читањето и пишувањето ги очекува децата во второ одделение, а многу деца веќе во предучилишната возраст со леснотија ги учат овие вештини. Дали детето на оваа возраст ќе го совлада читањето и пишувањето или не, зависи пред се од индивидуалните ралики.

Родителите кои имаат деца во предучилишна возраст имаат дилеми како да се постават кон учењето на читањето и пишувањето. За децата поаѓањето во училиште претставува голема пресвртница и завршување на комплетно безгрижен живот, кога тие добиваат обврски. Родителите, поради тоа, често се прашуваат дали децата им се дораснати на таквие обврските и како за нив да ги подготват.

Читањето и пишувањето ги очекува децата во второ одделение, а многу деца веќе во предучилишната возраст со леснотија ги учат овие вештини. Дали детето на оваа возраст ќе го совлада читањето и пишувањето или не, зависи пред се од индивидуалните ралики. Некои деца не покажуваат интерес, други имаат отпори, а трети учат спонатно без посебно ангажирање.

Децата во предучилишна возраст почнуваат да покажуваат интерес за различни области. Тие интелектуално се на ниво на симболичко мислење кое е основано на употребата на зборови и претстава. Често поставуваат прашања за подобро да го разберат светот што ги опкружува. На оваа возраст децата ги согледуваат односите помеѓу објектите и почнуваат правилно да користат изрази како голем, мал, долг, краток, дебел, тенок. Воочуваат клучни карактеристики и разлики помеѓу некои категории. Тоа значи дека можат да пронајдат објект кој се разликува од останатите и да ја објаснат разликата. Без разлика на индивидуалните разлики децата на прдучилишна возраст би требало да бидат на ниво на симболичко мислење, затоа што тоа е неопходен предуслов за совладување на читањето и пишувањето, а тие се засноваат на препознавање на симболи. Единствено децата кои можат да воочат по што се разликуваат две шари на крилјата на пеперутката, може да воочат и по што се разликуваат буквите Х и К, а без тоа нема читање и пичување. Затоа децата на оваа возраст покажуваат интересирање за букви. Препознаваат одредени букви, како првата буква на своето име.

Развојот на писменоста се потпира на функцијата и знаењето на формирани во текот на развојот на говорот.

Стручњаците потенцираат дека децата на предучилишна возраст не мора да знаат да читаат и да пишуваат. Потребно е да се одреди нивото на јазичниот развој на детето за да навреме се воочи потребата за дополнителна стимулација, Логопедот не го проценува јазичното ниво на детето само заради издавањето на потврда за упис во училиште, туку поради правење на индивидуален план на стимулација. Со адекватен совет на едноставен начин родителите ќе му помогнат на своето дете да подготвено го дочека поаѓањето во училиште.