М-р Ивана Урдаревиќ: Лицата со брзоплет говор не се свесни за својот говорен недостаток се додека не се манифестира појако

Тахифемијата или брзоплетиот говор го карактеризираат: претерана брзина (tachilalia), повторување на првите слогови и кратки зборови, продолжување на вокалите на крајот или на почеток на зборовите, подзастанување, инверзија, артикулациско-моторна нефлуентност, кратко и испрекинато дишење, монотон глас, недостаток на внимание, неорганизирани мисловни процеси, нарушување на читањето, нарушување на пишувањето, комбинација со дислалија и пелтечење

Вниманието и помнењето на брзоплетото дете е особено нестабилно: М-р Ивана Урдаревиќ, логопед, специјален едукатор и рехабилитатор

ПИШУВА:
М-р Ивана Урдаревиќ
логопед, специјален едукатор и рехабилитатор

 ♦♦♦♦♦♦♦

Тахифемија (Tachyphemia)

Тахифемија или брзоплет говор е говорно нарушување, за кое лицето не е свесно и кое го карактеризира краткотрајно внимание, нарушување на перцепцијата, артикулацијата и формулацијата на говорот како и претерана брзина на говорот. Вниманието и помнењето на брзоплетото дете е особено нестабилно. Тоа не може да се сконцентрира на еден предмет или активност. Посебно слабо му е акустичното внимание, па не може да го следи туѓиот говор, односно јасно да ги забележува гласовите и зборовите.

На лицето со брзоплет говор не му се јасни акустичните претстави и истите не се цврсто формирани во акустичниот Верникеов фонематски слух. Слабото акустично внимание и недоволно развиениот фонематски слух, влијаат ова дете да нема слушна контрола врз говорот. Слабото внимание условува и слабо помнење. Зборовите се слабо запаметени, тешко се репродуцираат нивните претстави, што исто така придонесува за неправилниот изговор.

Вниманието и помнењето на брзоплетото дете е особено нестабилно. Тоа не може да се сконцентрира на еден предмет или активност. Посебно слабо му е акустичното внимание, па не може да го следи туѓиот говор, односно јасно да ги забележува гласовите и зборовите

Тахифемијата ја карактеризираат: претерана брзина (tachilalia), повторување на првите слогови и кратки зборови, продолжување на вокалите на крајот или на почеток на зборовите, подзастанување, инверзија, артикулациско-моторна нефлуентност, кратко и испрекинато дишење, монотон глас, недостаток на внимание, неорганизирани мисловни процеси, нарушување на читањето, нарушување на пишувањето, комбинација со дислалија и пелтечење.

Пациентот не ги забележува карактеристиките на својот говор и не е свесен за својот говорен недостаток се додека не се манифестира во појака мера. Тој е претерано активен. Проговорувањето се јавува со мало задоцнување, ЕЕГ наодот е обично изменет. Лесно може да се утврди наследност, повеќе по машка линија, интелигенцијата им е во граници на нормала, но понекогаш покажуваат и повисоко интелектуално ниво.

На лицето со брзоплет говор не му се јасни акустичните претстави и истите не се цврсто формирани во акустичниот Верникеов фонематски слух. Слабото акустично внимание и недоволно развиениот фонематски слух, влијаат ова дете да нема слушна контрола врз говорот

Логопедско – рехабилитациски третман

Од голема важност е дифенцијалната дијагноза
Што ќе се третира најпрво во третманот зависи од тоа кој симптом е најмногу изразен
Ритмичко удирање со прстот
Различни вежби на читање
  Пациентот не ги забележува карактеристиките на својот говор и не е свесен за својот говорен недостаток

Основни принципи на третманот се:

Режим и дициплина
Вежби за концентрација на внимание
Координација на движењата на говорот
Развој на смислата за мелодија на зборот
Работа на корекција на секундарните манифестации (читање и пишување)
Вежби за правилно артикулирање на зборови и реченици

 

ПОВЕЌЕ ОД ИСТИОТ АВТОР, М-Р ИВАНА УРДАРЕВИЌ: